Obchodní podmínkyTyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2014 a platí na území České republiky. Prodávající si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

 

1) Úvodní ustanovení


Toto jsou obchodní podmínky platné pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách www.toptool.cz. Tento internetový obchod provozuje společnost B & V Gips s.r.o., IČ: 27466621, se sídlem Navrátilova 666/7, 110 00 Praha- Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 141427. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

 

2) Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

1.        Objednávka podaná prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách www.toptool.cz je pro kupujícího závazná od okamžiku jejího odeslání. Odesláním objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy a vzorového poučení.

2.        Kompletně vyplněná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy (dále pouze „nabídka“). Obdržení nabídky prodávající bezodkladně potvrdí prostřednictvím prostředku komunikace na dálku sděleného kupujícím v nabídce (dále pouze „e-mail“). Potvrzení není bez dalšího přijetím nabídky.

3.        Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení přijetí nabídky ze strany prodávajícího na e-mail kupujícího. Přijetí nabídky obsahuje znění kupní smlouvy a jeho přílohou jsou i tyto obchodní podmínky účinné k okamžiku uzavření kupní smlouvy.

4.        Prodávající si vyhrazuje právo nabídku odmítnout, pokud jsou objednací údaje neúplné nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu kupujícího uzavřít kupní smlouvu. O tomto odmítnutí zašle prodávající kupujícímu informační e-mail.

5.        Pokud nebude nabídka kupujícího ze strany prodávajícího přijata do 4 pracovních dnů po jejím odeslání, pozbývá tato bez dalšího účinnosti.

 

 

3) Dodání zboží a platba

 

1.        Dodání zboží bude realizováno dle výběru kupujícího učiněného v nabídce. Od způsobu dodání zboží se odvíjí i způsob platby za zboží.

2.        Místem dodání zboží je dodací adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

3.        Zboží je možné dodat a zaplatit následujícími způsoby:

a)   prostřednictvím PPL – platba předem,

b)   prostřednictvím PPL – dobírka,

c)   prostřednictvím České pošty – platba předem,

d)   prostřednictvím České pošty – dobírka,

4.        Aktuální poplatky za jednotlivé způsoby dodání zboží na území ČR jsou uvedeny po zadání konkrétní varianty dodání v objednávkovém formuláři s tím, že v případě objednání zboží v hodnotě více než 5.000,- Kč včetně DPH je doprava ZDARMA.

5.        Poplatek za dodání do zemí EU mimo ČR bude stanoven dodatečně dle konkrétních okolností (velikosti balíku, místa dodání).

6.        Zboží je rovněž možno vyzvednout osobním odběrem v provozovně prodávajícího na adrese: Nádražní 220, 563 01 Lanškroun.

7.        Pokud bude nabídka akceptována do 11.30 hodin a zboží je skladem, je obvykle doručeno do 2 pracovních dnů. V případě, že zboží není skladem, bude termín dodání upřesněn dodatečně. Pokud kupující nebude s dodatečně upřesněným termínem souhlasit, je oprávněn od kupní smlouvy do okamžiku předání zboží k odeslání odstoupit.

8.        Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny.

9.        Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.4) Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) spotřebitelem

 

1.        V souladu s ust. 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, má kupující v postavení spotřebitele právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy. Ten je kupující povinen odeslat e-mailem na adresu info@toptool.cz nebo písemně na adresu: Nádražní 220, 563 01 Lanškroun.

2.        Kupující je v takovém případě povinen nepoužité zboží zaslat na adresu: Nádražní 220, 563 01 Lanškroun, a to nejpozději ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

3.        V případě odstoupení od kupní smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží.

4.        Po obdržení a ujištění se o nepoškození a nepoužití vráceného zboží prodávající kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, nikoliv však dříve než po obdržení vráceného zboží, vrátí kupní cenu za zboží, a to složenkou nebo převodem na účet kupujícího, pokud bude prodávajícímu sdělen.

5.        Zboží zaslané prodávajícímu na dobírku nebude přijato.

 

5) Uplatnění práv z vadného plnění

 

1.        Kupující je povinen zboží po jeho převzetí bezodkladně prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

2.        V případě shledání porušení obalu na zboží Vám doporučujeme zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Sepište s dopravcem protokol o poškození zásilky a neprodleně nás kontaktujte.

3.        Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží bylo dopraveno v pořádku a bez porušenosti obalu.

4.        Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel poznat již při uzavření kupní smlouvy nebo před převzetím zboží nebo vadu kupující sám způsobil.

5.        Vady zboží je nutno uplatnit u prodávajícího bezodkladně, nejpozději však do 2 let ode dne převzetí zboží.

6.        Právo z vady se uplatňuje u prodávajícího osobně nebo písemně na adrese Nádražní 220, 563 01 Lanškroun. V případě písemného uplatnění vad je nezbytné současně zaslat prodávajícímu vadné zboží. K vadnému zboží je nutné přiložit nezbytné doklady (kupní smlouvu, fakturu,..).

7.        Kupující má v rámci práv z vadného plnění právo:

a)   pokud se jedná o podstatné porušení smlouvy:

·      na bezplatné odstranění vady zboží opravou nebo dodáním nového zboží

·      na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží,

·      odstoupit od smlouvy, pokud je možné zboží vrátit v tom stavu, v jakém je kupující obdržel

b)   pokud se jedná o nepodstatné porušení smlouvy nebo jedná-li se o podstatné porušení smlouvy, avšak kupující včas neuplatnil jedno ze svých práv:

·           na bezplatné odstranění vady zboží opravou nebo dodáním nového zboží

·           na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží,

8.        Pokud kupující uplatnil právo na odstranění vady a prodávající vady v přiměřené lhůtě neodstraní či oznámí, že vady neodstraní nebo je odstranit odmítne, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo může od kupní smlouvy odstoupit, pokud je možné zboží vrátit v tom stavu, v jakém je kupující obdržel.

9.        Kupující v postavení spotřebitele může místo uplatnění práva na opravu zboží:

a)   pokud vadu nelze odstranit bez zbytečného odkladu (30 dní), nebo to není vhledem k povaze vady nepřiměřené:

·           požadovat dodání nového zboží bez vad, popřípadě dodání součásti zboží, pokud se vada týká pouze součásti zboží,

·           požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

Pokud to není možné, má kupující v postavení spotřebitele právo od smlouvy odstoupit.

b)   pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad:

·           požadovat dodání nového zboží bez vad, popřípadě dodání součásti zboží, pokud se vada týká pouze součásti zboží,

·           od smlouvy odstoupit.

Pokud to není možné, má kupující v postavení spotřebitele právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

c)   pokud nelze dodat kupujícímu v postavení spotřebitele nové zboží, popřípadě jeho součást nebo pokud prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy způsobilo kupujícímu v postavení spotřebitele značné obtíže:

·         požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny

10.   zboží bude odesláno k posouzení vad k příslušnému odborníkovi. O výsledku posouzení (rozhodujícím pro uznání práva z vadného plnění) bude prodávající kupujícího informovat.

 

6) Ochrana osobních údajů

 

1.        Kupující se může na webových stránkách internetového obchodu www.toptool.cz registrovat jako zákazník. Přístup registrovaným zákazníkům je chráněn přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou na email info@toptool.cz.

2.        Vyplněním a odesláním registračního formuláře kupující vyslovuje souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů kupujícího a údajů o jeho nákupech.

3.        Prodávající jako provozovatel webových stránek www.toptool.cz prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu prodávajícího a nebudou zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Při nakládání s osobními údaji se prodávající zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace kupujícího dodavateli prodávajícího, tento se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení kupujícím. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

 

7) Závěrečná ustanovení

 

1.        Smluvní strany ujednávaní, že kupující není oprávněn si jednostranně započíst jakékoli pohledávky kupujícího proti pohledávkám  prodávajícího.

2.        Kupující není oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti z kupní smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

3.        Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v objednávkovém formuláři internetového obchodu na webových stránkách www.toptool.cz 

 

 

 

 

 

Vzorové poučení pro spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost B & V Gips s.r.o., IČ: 27466621, se sídlem Navrátilova 666/7, 110 00 Praha- Nové Město, formou jednostranného právního jednání, a to budˇ na adresu: Nádražní 220, 563 01 Lanškroun nebo e-mailem na info@toptool.cz. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil (a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“.

 

2.2 Pokud spotřebitel obdržel zboží na základě smlouvy, vložte zde text odpovídající jedné z následujících variant:

a) Převzetí zboží
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Nádražní 220, 563 01 Lanškroun. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

 

 

 

 

Vzorový formulář pro spotřebitele pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

B & V Gips s.r.o., IČ: 27466621, se sídlem Navrátilova 666/7, 110 00 Praha- Nové Město

korespondenční adresa: Nádražní 220, 563 01 Lanškroun (na tu pošlete odstoupení),

e-mail: info@toptool.cz  

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto

 

zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):……………………………………………….

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)…………………………………………….

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů…………………………………………………

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů…………………………………………………………

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum……………………..

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

PRODUKTY
Odběr novinek:
PŘEČTĚTE SI

Toptool.cz – prodejce profesionálního nářadí Makita, Bosch, Fiskars a Storch.

Doporučujeme

Vyrobilo studio NetAction.cz